• Mừng Ngày Thầy Thuốc Việt Nam

  Sự kiện:

  Thời gian:01/03/2021 03/03/2021

  Phần thưởng:Mỗi tài khoản chỉ nhận được một lần duy nhất, nhận nữa sẽ báo giới hạn lần dùng
  Thời gian : 5/3/2021

  Điều kiện:Đăng nhập để nhận thưởng

  nhận code
 • [BangBang] Tết Trung Thu

  Sự kiện:

  Thời gian:08/10/2020 10/10/2020

  Phần thưởng:Mỗi tài khoản nhận được một lần duy nhất, nhận thêm sẽ bị báo giới hạn lần dùng
  Code nhập ở ô Tết Trung Thu

  Điều kiện:Đăng nhập để nhận thưởng

  nhận code
 • [BangBang] Điểm Danh Tháng 10

  Sự kiện:

  Thời gian:11/09/2020 15/09/2020

  Phần thưởng:Mỗi tài khoản chỉnh nhận được một lần duy nhất, nhận nữa sẽ bị báo giới hạn lần dùng
  - Code nhập ở ô Điểm Danh Tháng 10

  nhận code
 • BANGBANG-MỪNG NGÀ QUỐC KHÁNH

  Sự kiện:

  Thời gian:09/09/2020 12/09/2020

  Phần thưởng:- Mỗi tài khoản chỉ nhận được một lần duy nhất, nhận nữa sẽ bị báo giới hạn lần dùng
  + Code sẽ được nhập ở ô Mừng Quốc Khánh

  Điều kiện:Đăng nhập để nhận thưởng

  nhận code
 • {"id":66,"label":null,"name":"BangBang - Giftcode Th\u00e1ng 8","slug":"bangbang-giftcode-thang-8","admin_id":10,"game_id":19,"thumbnail_id":1321,"sub_thumbnail_id":null,"category":"5","content":"<p><span style="font-size: 14px;">\ufeff<\/span><br><\/p>","description":"M\u1ed7i t\u00e0i kho\u1ea3n ch\u1ec9 nh\u1eadp \u0111\u01b0\u1ee3c m\u1ed9t l\u1ea7n duy nh\u1ea5t, nh\u1eadp n\u1eefa s\u1ebd b\u00e1o gi\u1edbi h\u1ea1n l\u1ea7n d\u00f9ng\r\n- \u0110\u1ed1i v\u1edbi code n\u00e0y c\u00e1c b\u1ea1n nh\u1eadp \u1edf \u00f4 [ \u0110i\u1ec3m Danh Th\u00e1ng 8 ]","condition":null,"type_condition":null,"from_date":"07\/08\/2020","to_date":"11\/08\/2020","active":1,"created_at":"2020-08-07 09:52:44","updated_at":"2020-08-07 09:52:44","quantity":2000,"thumbnail":{"id":1321,"name":"Th\u00e1ng-8.jpg","path":"image\/07-08-2020\/rZ8-Mjr-thang-8.jpg","ext":".jpg","title":"Th\u00e1ng-8","alt":"Th\u00e1ng-8","size_width":"960","size_height":"960","folder_id":null,"size":731151,"created_at":"2020-08-07 09:51:47","updated_at":"2020-08-07 09:51:47"},"sub_thumbnail":false} {"id":66,"label":null,"name":"BangBang - Giftcode Th\u00e1ng 8","slug":"bangbang-giftcode-thang-8","admin_id":10,"game_id":19,"thumbnail_id":1321,"sub_thumbnail_id":null,"category":"5","content":"<p><span style="font-size: 14px;">\ufeff<\/span><br><\/p>","description":"M\u1ed7i t\u00e0i kho\u1ea3n ch\u1ec9 nh\u1eadp \u0111\u01b0\u1ee3c m\u1ed9t l\u1ea7n duy nh\u1ea5t, nh\u1eadp n\u1eefa s\u1ebd b\u00e1o gi\u1edbi h\u1ea1n l\u1ea7n d\u00f9ng\r\n- \u0110\u1ed1i v\u1edbi code n\u00e0y c\u00e1c b\u1ea1n nh\u1eadp \u1edf \u00f4 [ \u0110i\u1ec3m Danh Th\u00e1ng 8 ]","condition":null,"type_condition":null,"from_date":"07\/08\/2020","to_date":"11\/08\/2020","active":1,"created_at":"2020-08-07 09:52:44","updated_at":"2020-08-07 09:52:44","quantity":2000,"thumbnail":{"id":1321,"name":"Th\u00e1ng-8.jpg","path":"image\/07-08-2020\/rZ8-Mjr-thang-8.jpg","ext":".jpg","title":"Th\u00e1ng-8","alt":"Th\u00e1ng-8","size_width":"960","size_height":"960","folder_id":null,"size":731151,"created_at":"2020-08-07 09:51:47","updated_at":"2020-08-07 09:51:47"},"sub_thumbnail":false}
  BangBang - Giftcode Tháng 8

  Sự kiện:

  Thời gian:07/08/2020 11/08/2020

  Phần thưởng:Mỗi tài khoản chỉ nhập được một lần duy nhất, nhập nữa sẽ báo giới hạn lần dùng
  - Đối với code này các bạn nhập ở ô [ Điểm Danh Tháng 8 ]

  nhận code
 • [BangBang] - Giải Mã Logo Mới

  Sự kiện:

  Thời gian:09/07/2020 12/07/2020

  Phần thưởng:Mỗi tài khoản đăng nhập sẽ được một lần nhận code này, dùng nữa sẽ bị báo giới hạn

  Điều kiện:Đăng nhập để nhận thưởng

  nhận code