• Nạp Tích Lũy Đón Tháng Trung Thu

  Thời gian:00:05, 12/09/2021 23:55, 15/09/2021

  Phần thưởng:Khi nạp tích lũy đúng yêu cầu sẽ nhận 1 Giftcode. VD: Nạp 10tr thì sẽ nhận được 4 loại Gidtcode

  Điều kiện:Tham gia event để biết thêm chi tiết

  nhận code
 • 20/10 Group

  Sự kiện:

  Thời gian:22/10/2021 25/10/2021

  Phần thưởng:Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần duy nhất, dùng nữa sẽ bị báo giới hạn lần dùng
  - Code nhập ô event tháng 10
  - Hạn dùng là 1 tháng

  Điều kiện:Nằm trong danh sách nhận GiftCode

  nhận code
 • SỰ KIỆN BÓNG ĐÁ

  Sự kiện:

  Thời gian:17/10/2021 21/10/2021

  Phần thưởng:Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần duy nhất, dùng nữa sẽ bị báo giới hạn lần dùng
  - Code nhập ô event tháng 10
  - Hạn dùng là 1 tháng

  Điều kiện:Nằm trong danh sách nhận GiftCode

  nhận code
 • Mừng Sinh Nhật 9 Tuổi

  Sự kiện:

  Thời gian:12/10/2021 14/10/2021

  Phần thưởng:Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần duy nhất, dùng nữa sẽ bị báo giới hạn lần dùng
  - Code nhập ô event tháng 10
  - Hạn dùng là 1 tháng

  Điều kiện:Nằm trong danh sách nhận GiftCode

  nhận code
 • {"id":127,"label":null,"name":"CH\u00c0O M\u00d9A THU C\u00d9NG BANGBANG","slug":"chao-mua-thu-cung-bangbang","admin_id":10,"game_id":19,"thumbnail_id":10066,"sub_thumbnail_id":null,"category":"","content":"<p><span style="font-size: 14px;">\ufeff<\/span><br><\/p>","description":"M\u1ed7i t\u00e0i kho\u1ea3n ch\u1ec9 nh\u1eadn \u0111\u01b0\u1ee3c 1 l\u1ea7n duy nh\u1ea5t, d\u00f9ng n\u1eefa s\u1ebd b\u1ecb b\u00e1o gi\u1edbi h\u1ea1n l\u1ea7n d\u00f9ng\r\n- Code nh\u1eadp \u00f4 event th\u00e1ng 9\r\n- H\u1ea1n d\u00f9ng l\u00e0 1 th\u00e1ng","condition":null,"type_condition":2,"from_date":"27\/09\/2021","to_date":"01\/10\/2021","active":1,"created_at":"2021-09-27 09:13:41","updated_at":"2021-09-27 09:13:41","quantity":730,"thumbnail":{"id":10066,"name":"242715529_857898925097450_6899941955653033349_n.jpg","path":"image\/27-09-2021\/0yH-Pz1-242715529-857898925097450-6899941955653033349-n.jpg","ext":".jpg","title":"242715529_857898925097450_6899941955653033349_n","alt":"242715529_857898925097450_6899941955653033349_n","size_width":"1920","size_height":"1080","folder_id":null,"size":550837,"created_at":"2021-09-27 09:13:24","updated_at":"2021-09-27 09:13:24"},"sub_thumbnail":false} {"id":127,"label":null,"name":"CH\u00c0O M\u00d9A THU C\u00d9NG BANGBANG","slug":"chao-mua-thu-cung-bangbang","admin_id":10,"game_id":19,"thumbnail_id":10066,"sub_thumbnail_id":null,"category":"","content":"<p><span style="font-size: 14px;">\ufeff<\/span><br><\/p>","description":"M\u1ed7i t\u00e0i kho\u1ea3n ch\u1ec9 nh\u1eadn \u0111\u01b0\u1ee3c 1 l\u1ea7n duy nh\u1ea5t, d\u00f9ng n\u1eefa s\u1ebd b\u1ecb b\u00e1o gi\u1edbi h\u1ea1n l\u1ea7n d\u00f9ng\r\n- Code nh\u1eadp \u00f4 event th\u00e1ng 9\r\n- H\u1ea1n d\u00f9ng l\u00e0 1 th\u00e1ng","condition":null,"type_condition":2,"from_date":"27\/09\/2021","to_date":"01\/10\/2021","active":1,"created_at":"2021-09-27 09:13:41","updated_at":"2021-09-27 09:13:41","quantity":730,"thumbnail":{"id":10066,"name":"242715529_857898925097450_6899941955653033349_n.jpg","path":"image\/27-09-2021\/0yH-Pz1-242715529-857898925097450-6899941955653033349-n.jpg","ext":".jpg","title":"242715529_857898925097450_6899941955653033349_n","alt":"242715529_857898925097450_6899941955653033349_n","size_width":"1920","size_height":"1080","folder_id":null,"size":550837,"created_at":"2021-09-27 09:13:24","updated_at":"2021-09-27 09:13:24"},"sub_thumbnail":false}
  CHÀO MÙA THU CÙNG BANGBANG

  Sự kiện:

  Thời gian:27/09/2021 01/10/2021

  Phần thưởng:Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần duy nhất, dùng nữa sẽ bị báo giới hạn lần dùng
  - Code nhập ô event tháng 9
  - Hạn dùng là 1 tháng

  Điều kiện:Nằm trong danh sách nhận GiftCode

  nhận code
 • BangBang- Báo Danh Game Mới

  Sự kiện:

  Thời gian:24/09/2021 26/09/2021

  Phần thưởng:Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần duy nhất, dùng nữa sẽ bị báo giới hạn lần dùng
  - Code nhập ô event tháng 9
  - Hạn dùng là 1 tháng

  Điều kiện:Nằm trong danh sách nhận GiftCode

  nhận code
 • {"id":125,"label":null,"name":"BangBang - T\u1ebft Trung Thu","slug":"bangbang-tet-trung-thu","admin_id":10,"game_id":19,"thumbnail_id":10013,"sub_thumbnail_id":null,"category":"","content":"<p><span style="font-size: 14px;">\ufeff<\/span><span style="font-size: 14px;">\ufeff<\/span><br><\/p>","description":"M\u1ed7i t\u00e0i kho\u1ea3n ch\u1ec9 nh\u1eadn \u0111\u01b0\u1ee3c 1 l\u1ea7n duy nh\u1ea5t, d\u00f9ng n\u1eefa s\u1ebd b\u1ecb b\u00e1o gi\u1edbi h\u1ea1n l\u1ea7n d\u00f9ng\r\n- Code nh\u1eadp \u00f4 event th\u00e1ng 9\r\n- H\u1ea1n d\u00f9ng l\u00e0 1 th\u00e1ng","condition":null,"type_condition":2,"from_date":"24\/09\/2021","to_date":"27\/09\/2021","active":1,"created_at":"2021-09-24 16:41:37","updated_at":"2021-09-26 09:25:39","quantity":1300,"thumbnail":{"id":10013,"name":"242216158_3034835556741283_1827477375182822443_n.jpg","path":"image\/24-09-2021\/1jB-vUO-242216158-3034835556741283-1827477375182822443-n.jpg","ext":".jpg","title":"242216158_3034835556741283_1827477375182822443_n","alt":"242216158_3034835556741283_1827477375182822443_n","size_width":"720","size_height":"540","folder_id":null,"size":76977,"created_at":"2021-09-24 16:41:06","updated_at":"2021-09-24 16:41:06"},"sub_thumbnail":false} {"id":125,"label":null,"name":"BangBang - T\u1ebft Trung Thu","slug":"bangbang-tet-trung-thu","admin_id":10,"game_id":19,"thumbnail_id":10013,"sub_thumbnail_id":null,"category":"","content":"<p><span style="font-size: 14px;">\ufeff<\/span><span style="font-size: 14px;">\ufeff<\/span><br><\/p>","description":"M\u1ed7i t\u00e0i kho\u1ea3n ch\u1ec9 nh\u1eadn \u0111\u01b0\u1ee3c 1 l\u1ea7n duy nh\u1ea5t, d\u00f9ng n\u1eefa s\u1ebd b\u1ecb b\u00e1o gi\u1edbi h\u1ea1n l\u1ea7n d\u00f9ng\r\n- Code nh\u1eadp \u00f4 event th\u00e1ng 9\r\n- H\u1ea1n d\u00f9ng l\u00e0 1 th\u00e1ng","condition":null,"type_condition":2,"from_date":"24\/09\/2021","to_date":"27\/09\/2021","active":1,"created_at":"2021-09-24 16:41:37","updated_at":"2021-09-26 09:25:39","quantity":1300,"thumbnail":{"id":10013,"name":"242216158_3034835556741283_1827477375182822443_n.jpg","path":"image\/24-09-2021\/1jB-vUO-242216158-3034835556741283-1827477375182822443-n.jpg","ext":".jpg","title":"242216158_3034835556741283_1827477375182822443_n","alt":"242216158_3034835556741283_1827477375182822443_n","size_width":"720","size_height":"540","folder_id":null,"size":76977,"created_at":"2021-09-24 16:41:06","updated_at":"2021-09-24 16:41:06"},"sub_thumbnail":false}
  BangBang - Tết Trung Thu

  Sự kiện:

  Thời gian:24/09/2021 27/09/2021

  Phần thưởng:Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần duy nhất, dùng nữa sẽ bị báo giới hạn lần dùng
  - Code nhập ô event tháng 9
  - Hạn dùng là 1 tháng

  Điều kiện:Nằm trong danh sách nhận GiftCode

  nhận code
 • BANGBANG - BÁO DANH FAN CỨNG

  Sự kiện:

  Thời gian:17/09/2021 19/09/2021

  Phần thưởng:- Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần duy nhất, dùng nữa sẽ bị báo giới hạn lần dùng
  - Code nhập ô event tháng 9
  - Hạn dùng là 1 tháng

  Điều kiện:Nằm trong danh sách nhận GiftCode

  nhận code
 • EVENT GROUP BANGBANG

  Sự kiện:

  Thời gian:13/09/2021 15/09/2021

  Phần thưởng:- Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần duy nhất, dùng nữa sẽ bị báo giới hạn lần dùng
  - Code nhập ô event tháng 9
  - Hạn dùng là 1 tháng

  Điều kiện:Nằm trong danh sách nhận GiftCode

  nhận code
 • {"id":122,"label":null,"name":"B\u00c1O DANH SERVER M\u1edaI","slug":"bao-danh-server-moi","admin_id":10,"game_id":19,"thumbnail_id":9501,"sub_thumbnail_id":null,"category":"","content":"<p><span style="font-size: 14px;">\ufeff<\/span><span style="font-size: 14px;">\ufeff<\/span><br><\/p>","description":"- M\u1ed7i t\u00e0i kho\u1ea3n ch\u1ec9 nh\u1eadn \u0111\u01b0\u1ee3c 1 l\u1ea7n duy nh\u1ea5t, d\u00f9ng n\u1eefa s\u1ebd b\u1ecb b\u00e1o gi\u1edbi h\u1ea1n l\u1ea7n d\u00f9ng\r\n- Code nh\u1eadp \u00f4 event th\u00e1ng 9\r\n- H\u1ea1n d\u00f9ng l\u00e0 1 th\u00e1ng","condition":null,"type_condition":2,"from_date":"10\/09\/2021","to_date":"19\/09\/2021","active":1,"created_at":"2021-09-11 10:24:04","updated_at":"2021-09-17 11:33:10","quantity":2000,"thumbnail":{"id":9501,"name":"236672050_3020136204877885_7809106504654090178_n.jpg","path":"image\/11-09-2021\/Fuk-mjB-236672050-3020136204877885-7809106504654090178-n.jpg","ext":".jpg","title":"236672050_3020136204877885_7809106504654090178_n","alt":"236672050_3020136204877885_7809106504654090178_n","size_width":"960","size_height":"960","folder_id":null,"size":263135,"created_at":"2021-09-11 10:23:52","updated_at":"2021-09-11 10:23:52"},"sub_thumbnail":false} {"id":122,"label":null,"name":"B\u00c1O DANH SERVER M\u1edaI","slug":"bao-danh-server-moi","admin_id":10,"game_id":19,"thumbnail_id":9501,"sub_thumbnail_id":null,"category":"","content":"<p><span style="font-size: 14px;">\ufeff<\/span><span style="font-size: 14px;">\ufeff<\/span><br><\/p>","description":"- M\u1ed7i t\u00e0i kho\u1ea3n ch\u1ec9 nh\u1eadn \u0111\u01b0\u1ee3c 1 l\u1ea7n duy nh\u1ea5t, d\u00f9ng n\u1eefa s\u1ebd b\u1ecb b\u00e1o gi\u1edbi h\u1ea1n l\u1ea7n d\u00f9ng\r\n- Code nh\u1eadp \u00f4 event th\u00e1ng 9\r\n- H\u1ea1n d\u00f9ng l\u00e0 1 th\u00e1ng","condition":null,"type_condition":2,"from_date":"10\/09\/2021","to_date":"19\/09\/2021","active":1,"created_at":"2021-09-11 10:24:04","updated_at":"2021-09-17 11:33:10","quantity":2000,"thumbnail":{"id":9501,"name":"236672050_3020136204877885_7809106504654090178_n.jpg","path":"image\/11-09-2021\/Fuk-mjB-236672050-3020136204877885-7809106504654090178-n.jpg","ext":".jpg","title":"236672050_3020136204877885_7809106504654090178_n","alt":"236672050_3020136204877885_7809106504654090178_n","size_width":"960","size_height":"960","folder_id":null,"size":263135,"created_at":"2021-09-11 10:23:52","updated_at":"2021-09-11 10:23:52"},"sub_thumbnail":false}
  BÁO DANH SERVER MỚI

  Sự kiện:

  Thời gian:10/09/2021 19/09/2021

  Phần thưởng:- Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần duy nhất, dùng nữa sẽ bị báo giới hạn lần dùng
  - Code nhập ô event tháng 9
  - Hạn dùng là 1 tháng

  Điều kiện:Nằm trong danh sách nhận GiftCode

  nhận code
 • {"id":121,"label":null,"name":"M\u1eeaNG NG\u00c0Y QU\u1ed0C KH\u00c1NH","slug":"mung-ngay-quoc-khanh","admin_id":10,"game_id":19,"thumbnail_id":9453,"sub_thumbnail_id":null,"category":"","content":"<p><span style="font-size: 14px;">\ufeff<\/span><br><\/p>","description":"- M\u1ed7i t\u00e0i kho\u1ea3n ch\u1ec9 nh\u1eadn \u0111\u01b0\u1ee3c 1 l\u1ea7n duy nh\u1ea5t, d\u00f9ng n\u1eefa s\u1ebd b\u1ecb b\u00e1o gi\u1edbi h\u1ea1n l\u1ea7n d\u00f9ng \r\n- Code nh\u1eadp \u00f4 event th\u00e1ng 9 \r\n- H\u1ea1n d\u1ee5ng l\u00e0 1 th\u00e1ng","condition":null,"type_condition":2,"from_date":"08\/09\/2021","to_date":"10\/09\/2021","active":1,"created_at":"2021-09-08 17:54:05","updated_at":"2021-09-08 17:54:05","quantity":1530,"thumbnail":{"id":9453,"name":"240998904_3021067301451442_3132356838861790773_n.jpg","path":"image\/08-09-2021\/qqN-MYB-240998904-3021067301451442-3132356838861790773-n.jpg","ext":".jpg","title":"240998904_3021067301451442_3132356838861790773_n","alt":"240998904_3021067301451442_3132356838861790773_n","size_width":"1200","size_height":"900","folder_id":null,"size":359879,"created_at":"2021-09-08 17:52:59","updated_at":"2021-09-08 17:52:59"},"sub_thumbnail":false} {"id":121,"label":null,"name":"M\u1eeaNG NG\u00c0Y QU\u1ed0C KH\u00c1NH","slug":"mung-ngay-quoc-khanh","admin_id":10,"game_id":19,"thumbnail_id":9453,"sub_thumbnail_id":null,"category":"","content":"<p><span style="font-size: 14px;">\ufeff<\/span><br><\/p>","description":"- M\u1ed7i t\u00e0i kho\u1ea3n ch\u1ec9 nh\u1eadn \u0111\u01b0\u1ee3c 1 l\u1ea7n duy nh\u1ea5t, d\u00f9ng n\u1eefa s\u1ebd b\u1ecb b\u00e1o gi\u1edbi h\u1ea1n l\u1ea7n d\u00f9ng \r\n- Code nh\u1eadp \u00f4 event th\u00e1ng 9 \r\n- H\u1ea1n d\u1ee5ng l\u00e0 1 th\u00e1ng","condition":null,"type_condition":2,"from_date":"08\/09\/2021","to_date":"10\/09\/2021","active":1,"created_at":"2021-09-08 17:54:05","updated_at":"2021-09-08 17:54:05","quantity":1530,"thumbnail":{"id":9453,"name":"240998904_3021067301451442_3132356838861790773_n.jpg","path":"image\/08-09-2021\/qqN-MYB-240998904-3021067301451442-3132356838861790773-n.jpg","ext":".jpg","title":"240998904_3021067301451442_3132356838861790773_n","alt":"240998904_3021067301451442_3132356838861790773_n","size_width":"1200","size_height":"900","folder_id":null,"size":359879,"created_at":"2021-09-08 17:52:59","updated_at":"2021-09-08 17:52:59"},"sub_thumbnail":false}
  MỪNG NGÀY QUỐC KHÁNH

  Sự kiện:

  Thời gian:08/09/2021 10/09/2021

  Phần thưởng:- Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần duy nhất, dùng nữa sẽ bị báo giới hạn lần dùng
  - Code nhập ô event tháng 9
  - Hạn dụng là 1 tháng

  Điều kiện:Nằm trong danh sách nhận GiftCode

  nhận code
 • Event Group Ngày 17/08

  Sự kiện:

  Thời gian:17/08/2021 19/08/2021

  Phần thưởng:Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 mã duy nhất 1 lần
  - Code nhập ô code Group 1 và Group 2
  Thời gian sự dụng đến hết ngày 05/09/2021

  Điều kiện:Nằm trong danh sách nhận GiftCode

  nhận code
 • {"id":119,"label":null,"name":"GROUP TI\u1ebeP S\u1ee8C M\u00d9A THI","slug":"group-tiep-suc-mua-thi","admin_id":10,"game_id":19,"thumbnail_id":7568,"sub_thumbnail_id":null,"category":"","content":"<p><span style="font-size: 14px;">\ufeff<\/span><br><\/p>","description":"M\u1ed7i t\u00e0i kho\u1ea3n ch\u1ec9 nh\u1eadp code 1 l\u1ea7n, nh\u1eadp n\u1eefa s\u1ebd b\u00e1o gi\u1edbi h\u1ea1n l\u1ea7n d\u00f9ng\r\n- Code nh\u1eadp \u00f4 event th\u00e1ng 7","condition":null,"type_condition":2,"from_date":"09\/07\/2021","to_date":"11\/07\/2021","active":1,"created_at":"2021-07-09 17:18:50","updated_at":"2021-07-09 17:18:50","quantity":310,"thumbnail":{"id":7568,"name":"203488138_809347089952634_705522305798297684_n.jpg","path":"image\/09-07-2021\/VH5-Cfn-203488138-809347089952634-705522305798297684-n.jpg","ext":".jpg","title":"203488138_809347089952634_705522305798297684_n","alt":"203488138_809347089952634_705522305798297684_n","size_width":"960","size_height":"960","folder_id":null,"size":97219,"created_at":"2021-07-09 17:18:31","updated_at":"2021-07-09 17:18:31"},"sub_thumbnail":false} {"id":119,"label":null,"name":"GROUP TI\u1ebeP S\u1ee8C M\u00d9A THI","slug":"group-tiep-suc-mua-thi","admin_id":10,"game_id":19,"thumbnail_id":7568,"sub_thumbnail_id":null,"category":"","content":"<p><span style="font-size: 14px;">\ufeff<\/span><br><\/p>","description":"M\u1ed7i t\u00e0i kho\u1ea3n ch\u1ec9 nh\u1eadp code 1 l\u1ea7n, nh\u1eadp n\u1eefa s\u1ebd b\u00e1o gi\u1edbi h\u1ea1n l\u1ea7n d\u00f9ng\r\n- Code nh\u1eadp \u00f4 event th\u00e1ng 7","condition":null,"type_condition":2,"from_date":"09\/07\/2021","to_date":"11\/07\/2021","active":1,"created_at":"2021-07-09 17:18:50","updated_at":"2021-07-09 17:18:50","quantity":310,"thumbnail":{"id":7568,"name":"203488138_809347089952634_705522305798297684_n.jpg","path":"image\/09-07-2021\/VH5-Cfn-203488138-809347089952634-705522305798297684-n.jpg","ext":".jpg","title":"203488138_809347089952634_705522305798297684_n","alt":"203488138_809347089952634_705522305798297684_n","size_width":"960","size_height":"960","folder_id":null,"size":97219,"created_at":"2021-07-09 17:18:31","updated_at":"2021-07-09 17:18:31"},"sub_thumbnail":false}
  GROUP TIẾP SỨC MÙA THI

  Sự kiện:

  Thời gian:09/07/2021 11/07/2021

  Phần thưởng:Mỗi tài khoản chỉ nhập code 1 lần, nhập nữa sẽ báo giới hạn lần dùng
  - Code nhập ô event tháng 7

  Điều kiện:Nằm trong danh sách nhận GiftCode

  nhận code
 • [BANGBANG] CODE THAM GIA THIẾT KẾ LÓT BÀN PHÍM

  Sự kiện:

  Thời gian:29/06/2021 03/07/2021

  Phần thưởng:

  Điều kiện:Nằm trong danh sách nhận GiftCode

  nhận code
 • [BANGBANG] CODE DỰ ĐOÁN ĐỘI VÔ ĐỊCH

  Sự kiện:

  Thời gian:29/06/2021 03/07/2021

  Phần thưởng:

  Điều kiện:Nằm trong danh sách nhận GiftCode

  nhận code