• {"id":90,"label":null,"name":"[NH\u1eaaN GI\u1ea2] CODE FAN C\u1ee8NG","slug":"nhan-gia-code-fan-cung","admin_id":9,"game_id":28,"thumbnail_id":3046,"sub_thumbnail_id":null,"category":"","content":"<p><span style="font-size: 14px;">\ufeff<\/span><span style="font-size: 14px;">\ufeff<\/span><br><\/p>","description":"D\u00e0nh cho c\u00e1c gamer l\u00ean Fan C\u1ee9ng.\r\nL\u01b0u \u00fd: N\u1ebfu code kh\u00f4ng nh\u1eadp \u0111\u01b0\u1ee3c l\u00e0 Ng\u00e0i \u0111\u00e3 nh\u1eadn \u0111\u01b0\u1ee3c code n\u00e0y r\u1ed3i nh\u00e9, ch\u00fac ng\u00e0i may m\u1eafn.","condition":null,"type_condition":1,"from_date":"22\/02\/2021","to_date":"31\/05\/2021","active":1,"created_at":"2021-02-22 16:53:42","updated_at":"2021-02-22 16:54:50","quantity":14411,"thumbnail":{"id":3046,"name":"14.jpg","path":"image\/14-10-2020\/A38-99u-14.jpg","ext":".jpg","title":"14","alt":"14","size_width":"2000","size_height":"2000","folder_id":null,"size":794687,"created_at":"2020-10-14 16:52:25","updated_at":"2020-10-14 16:52:25"},"sub_thumbnail":false} {"id":90,"label":null,"name":"[NH\u1eaaN GI\u1ea2] CODE FAN C\u1ee8NG","slug":"nhan-gia-code-fan-cung","admin_id":9,"game_id":28,"thumbnail_id":3046,"sub_thumbnail_id":null,"category":"","content":"<p><span style="font-size: 14px;">\ufeff<\/span><span style="font-size: 14px;">\ufeff<\/span><br><\/p>","description":"D\u00e0nh cho c\u00e1c gamer l\u00ean Fan C\u1ee9ng.\r\nL\u01b0u \u00fd: N\u1ebfu code kh\u00f4ng nh\u1eadp \u0111\u01b0\u1ee3c l\u00e0 Ng\u00e0i \u0111\u00e3 nh\u1eadn \u0111\u01b0\u1ee3c code n\u00e0y r\u1ed3i nh\u00e9, ch\u00fac ng\u00e0i may m\u1eafn.","condition":null,"type_condition":1,"from_date":"22\/02\/2021","to_date":"31\/05\/2021","active":1,"created_at":"2021-02-22 16:53:42","updated_at":"2021-02-22 16:54:50","quantity":14411,"thumbnail":{"id":3046,"name":"14.jpg","path":"image\/14-10-2020\/A38-99u-14.jpg","ext":".jpg","title":"14","alt":"14","size_width":"2000","size_height":"2000","folder_id":null,"size":794687,"created_at":"2020-10-14 16:52:25","updated_at":"2020-10-14 16:52:25"},"sub_thumbnail":false}
  [NHẪN GIẢ] CODE FAN CỨNG

  Sự kiện:

  Thời gian:22/02/2021 31/05/2021

  Phần thưởng:Dành cho các gamer lên Fan Cứng.
  Lưu ý: Nếu code không nhập được là Ngài đã nhận được code này rồi nhé, chúc ngài may mắn.

  Điều kiện:Đăng nhập để nhận thưởng

  nhận code
 • {"id":89,"label":null,"name":"[NG] CODE XEM LIVESTREAM","slug":"ng-code-xem-livestream","admin_id":9,"game_id":28,"thumbnail_id":3045,"sub_thumbnail_id":null,"category":"","content":"<p><span style="font-size: 14px;">\ufeff<\/span><span style="font-size: 14px;">\ufeff<\/span><span style="font-size: 14px;">\ufeff<\/span><span style="font-size: 14px;">\ufeff<\/span><br><\/p>","description":"D\u00e0nh cho c\u00e1c gamer xem livestream Nh\u1eabn Gi\u1ea3.\r\nL\u01b0u \u00fd: N\u1ebfu code kh\u00f4ng nh\u1eadp \u0111\u01b0\u1ee3c l\u00e0 Ng\u00e0i \u0111\u00e3 nh\u1eadn \u0111\u01b0\u1ee3c code n\u00e0y r\u1ed3i nh\u00e9, ch\u00fac ng\u00e0i may m\u1eafn.","condition":null,"type_condition":1,"from_date":"22\/02\/2021","to_date":"31\/05\/2021","active":1,"created_at":"2021-02-22 16:32:51","updated_at":"2021-02-22 16:59:18","quantity":6314,"thumbnail":{"id":3045,"name":"9.jpg","path":"image\/14-10-2020\/QIK-76a-9.jpg","ext":".jpg","title":"9","alt":"9","size_width":"2000","size_height":"2000","folder_id":null,"size":766927,"created_at":"2020-10-14 16:52:19","updated_at":"2020-10-14 16:52:19"},"sub_thumbnail":false} {"id":89,"label":null,"name":"[NG] CODE XEM LIVESTREAM","slug":"ng-code-xem-livestream","admin_id":9,"game_id":28,"thumbnail_id":3045,"sub_thumbnail_id":null,"category":"","content":"<p><span style="font-size: 14px;">\ufeff<\/span><span style="font-size: 14px;">\ufeff<\/span><span style="font-size: 14px;">\ufeff<\/span><span style="font-size: 14px;">\ufeff<\/span><br><\/p>","description":"D\u00e0nh cho c\u00e1c gamer xem livestream Nh\u1eabn Gi\u1ea3.\r\nL\u01b0u \u00fd: N\u1ebfu code kh\u00f4ng nh\u1eadp \u0111\u01b0\u1ee3c l\u00e0 Ng\u00e0i \u0111\u00e3 nh\u1eadn \u0111\u01b0\u1ee3c code n\u00e0y r\u1ed3i nh\u00e9, ch\u00fac ng\u00e0i may m\u1eafn.","condition":null,"type_condition":1,"from_date":"22\/02\/2021","to_date":"31\/05\/2021","active":1,"created_at":"2021-02-22 16:32:51","updated_at":"2021-02-22 16:59:18","quantity":6314,"thumbnail":{"id":3045,"name":"9.jpg","path":"image\/14-10-2020\/QIK-76a-9.jpg","ext":".jpg","title":"9","alt":"9","size_width":"2000","size_height":"2000","folder_id":null,"size":766927,"created_at":"2020-10-14 16:52:19","updated_at":"2020-10-14 16:52:19"},"sub_thumbnail":false}
  [NG] CODE XEM LIVESTREAM

  Sự kiện:

  Thời gian:22/02/2021 31/05/2021

  Phần thưởng:Dành cho các gamer xem livestream Nhẫn Giả.
  Lưu ý: Nếu code không nhập được là Ngài đã nhận được code này rồi nhé, chúc ngài may mắn.

  Điều kiện:Đăng nhập để nhận thưởng

  nhận code
 • {"id":84,"label":null,"name":"[NH\u1eaaN GI\u1ea2] Code T\u00e2n Th\u1ee7","slug":"code-tan-thu","admin_id":9,"game_id":28,"thumbnail_id":3020,"sub_thumbnail_id":null,"category":"","content":"<p><span style="font-size: 14px;">\ufeff<\/span><span style="font-size: 14px;">\ufeff<\/span><span style="font-size: 14px;">\ufeff<\/span><br><\/p>","description":"Nh\u1eadn code t\u00e2n th\u1ee7 tr\u1ea3i nghi\u1ec7m game","condition":null,"type_condition":1,"from_date":"14\/10\/2020","to_date":"15\/03\/2021","active":1,"created_at":"2020-10-14 09:54:50","updated_at":"2020-10-15 06:28:58","quantity":20000,"thumbnail":{"id":3020,"name":"4.jpg","path":"image\/14-10-2020\/gGc-cNq-4.jpg","ext":".jpg","title":"4","alt":"4","size_width":"2000","size_height":"2000","folder_id":null,"size":699737,"created_at":"2020-10-14 09:54:40","updated_at":"2020-10-14 09:54:40"},"sub_thumbnail":false} {"id":84,"label":null,"name":"[NH\u1eaaN GI\u1ea2] Code T\u00e2n Th\u1ee7","slug":"code-tan-thu","admin_id":9,"game_id":28,"thumbnail_id":3020,"sub_thumbnail_id":null,"category":"","content":"<p><span style="font-size: 14px;">\ufeff<\/span><span style="font-size: 14px;">\ufeff<\/span><span style="font-size: 14px;">\ufeff<\/span><br><\/p>","description":"Nh\u1eadn code t\u00e2n th\u1ee7 tr\u1ea3i nghi\u1ec7m game","condition":null,"type_condition":1,"from_date":"14\/10\/2020","to_date":"15\/03\/2021","active":1,"created_at":"2020-10-14 09:54:50","updated_at":"2020-10-15 06:28:58","quantity":20000,"thumbnail":{"id":3020,"name":"4.jpg","path":"image\/14-10-2020\/gGc-cNq-4.jpg","ext":".jpg","title":"4","alt":"4","size_width":"2000","size_height":"2000","folder_id":null,"size":699737,"created_at":"2020-10-14 09:54:40","updated_at":"2020-10-14 09:54:40"},"sub_thumbnail":false}
  [NHẪN GIẢ] Code Tân Thủ

  Sự kiện:

  Thời gian:14/10/2020 15/03/2021

  Phần thưởng:Nhận code tân thủ trải nghiệm game

  Điều kiện:Đăng nhập để nhận thưởng

  nhận code