• [Pokimobile] Đầu Tuần Nhận Giftcode

  Sự kiện:

  Thời gian:21/09/2020 23/09/2020

  Phần thưởng:Mỗi tài khoản chỉ nhận được một lần duy nhất, nhận nữa sẽ bị báo giới hạn lần dùng

  Điều kiện:Đăng nhập để nhận thưởng

  nhận code
 • {"id":71,"label":null,"name":"[Pokimobile] \u0110i\u1ec3m Danh Th\u00e1ng 9","slug":"pokimobile-diem-danh-thang-9","admin_id":10,"game_id":27,"thumbnail_id":2080,"sub_thumbnail_id":2080,"category":"5","content":"<p><span style="font-size: 14px;">\ufeff<\/span><span style="font-size: 14px;">\ufeff<\/span><br><\/p>","description":"M\u1ed7i t\u00e0i kho\u1ea3n ch\u1ec9 \u0111\u01b0\u1ee3c nh\u1eadn duy nh\u1ea5t 1 l\u1ea7n, nh\u1eadn n\u1eefa s\u1ebd b\u00e1o gi\u1edbi h\u1ea1n l\u1ea7n d\u00f9ng","condition":null,"type_condition":null,"from_date":"15\/09\/2020","to_date":"17\/09\/2020","active":1,"created_at":"2020-09-15 13:49:15","updated_at":"2020-09-15 13:52:15","quantity":500,"thumbnail":{"id":2080,"name":"98.png","path":"image\/15-09-2020\/dv1-vTg-98.png","ext":".png","title":"98","alt":"98","size_width":"900","size_height":"900","folder_id":null,"size":795904,"created_at":"2020-09-15 13:48:00","updated_at":"2020-09-15 13:48:00"},"sub_thumbnail":{"id":2080,"name":"98.png","path":"image\/15-09-2020\/dv1-vTg-98.png","ext":".png","title":"98","alt":"98","size_width":"900","size_height":"900","folder_id":null,"size":795904,"created_at":"2020-09-15 13:48:00","updated_at":"2020-09-15 13:48:00"}} {"id":71,"label":null,"name":"[Pokimobile] \u0110i\u1ec3m Danh Th\u00e1ng 9","slug":"pokimobile-diem-danh-thang-9","admin_id":10,"game_id":27,"thumbnail_id":2080,"sub_thumbnail_id":2080,"category":"5","content":"<p><span style="font-size: 14px;">\ufeff<\/span><span style="font-size: 14px;">\ufeff<\/span><br><\/p>","description":"M\u1ed7i t\u00e0i kho\u1ea3n ch\u1ec9 \u0111\u01b0\u1ee3c nh\u1eadn duy nh\u1ea5t 1 l\u1ea7n, nh\u1eadn n\u1eefa s\u1ebd b\u00e1o gi\u1edbi h\u1ea1n l\u1ea7n d\u00f9ng","condition":null,"type_condition":null,"from_date":"15\/09\/2020","to_date":"17\/09\/2020","active":1,"created_at":"2020-09-15 13:49:15","updated_at":"2020-09-15 13:52:15","quantity":500,"thumbnail":{"id":2080,"name":"98.png","path":"image\/15-09-2020\/dv1-vTg-98.png","ext":".png","title":"98","alt":"98","size_width":"900","size_height":"900","folder_id":null,"size":795904,"created_at":"2020-09-15 13:48:00","updated_at":"2020-09-15 13:48:00"},"sub_thumbnail":{"id":2080,"name":"98.png","path":"image\/15-09-2020\/dv1-vTg-98.png","ext":".png","title":"98","alt":"98","size_width":"900","size_height":"900","folder_id":null,"size":795904,"created_at":"2020-09-15 13:48:00","updated_at":"2020-09-15 13:48:00"}}
  [Pokimobile] Điểm Danh Tháng 9

  Sự kiện:

  Thời gian:15/09/2020 17/09/2020

  Phần thưởng:Mỗi tài khoản chỉ được nhận duy nhất 1 lần, nhận nữa sẽ báo giới hạn lần dùng

  nhận code
 • {"id":67,"label":null,"name":"[POKIMOBILE] Giftcode Server M\u1edbi","slug":"pokimobile-giftcode-server-moi","admin_id":10,"game_id":27,"thumbnail_id":1558,"sub_thumbnail_id":1558,"category":"","content":"<p><span style="font-size: 14px;">\ufeff<\/span><span style="font-size: 14px;">\ufeff<\/span><span style="font-size: 14px;">\ufeff<\/span><br><\/p>","description":"M\u1ed7i t\u00e0i kho\u1ea3n ch\u1ec9 nh\u1eadn \u0111\u01b0\u1ee3c m\u1ed9t l\u1ea7n duy nh\u1ea5t, nh\u1eadn n\u1eefa s\u1ebd b\u00e1o gi\u1edbi h\u1ea1n l\u1ea7n d\u00f9ng","condition":null,"type_condition":null,"from_date":"19\/08\/2020","to_date":"22\/08\/2020","active":1,"created_at":"2020-08-18 09:22:18","updated_at":"2020-08-19 09:10:57","quantity":700,"thumbnail":{"id":1558,"name":"960x960.jpg","path":"image\/18-08-2020\/eGY-5Gg-960x960.jpg","ext":".jpg","title":"960x960","alt":"960x960","size_width":"960","size_height":"960","folder_id":null,"size":251214,"created_at":"2020-08-18 09:21:14","updated_at":"2020-08-18 09:21:14"},"sub_thumbnail":{"id":1558,"name":"960x960.jpg","path":"image\/18-08-2020\/eGY-5Gg-960x960.jpg","ext":".jpg","title":"960x960","alt":"960x960","size_width":"960","size_height":"960","folder_id":null,"size":251214,"created_at":"2020-08-18 09:21:14","updated_at":"2020-08-18 09:21:14"}} {"id":67,"label":null,"name":"[POKIMOBILE] Giftcode Server M\u1edbi","slug":"pokimobile-giftcode-server-moi","admin_id":10,"game_id":27,"thumbnail_id":1558,"sub_thumbnail_id":1558,"category":"","content":"<p><span style="font-size: 14px;">\ufeff<\/span><span style="font-size: 14px;">\ufeff<\/span><span style="font-size: 14px;">\ufeff<\/span><br><\/p>","description":"M\u1ed7i t\u00e0i kho\u1ea3n ch\u1ec9 nh\u1eadn \u0111\u01b0\u1ee3c m\u1ed9t l\u1ea7n duy nh\u1ea5t, nh\u1eadn n\u1eefa s\u1ebd b\u00e1o gi\u1edbi h\u1ea1n l\u1ea7n d\u00f9ng","condition":null,"type_condition":null,"from_date":"19\/08\/2020","to_date":"22\/08\/2020","active":1,"created_at":"2020-08-18 09:22:18","updated_at":"2020-08-19 09:10:57","quantity":700,"thumbnail":{"id":1558,"name":"960x960.jpg","path":"image\/18-08-2020\/eGY-5Gg-960x960.jpg","ext":".jpg","title":"960x960","alt":"960x960","size_width":"960","size_height":"960","folder_id":null,"size":251214,"created_at":"2020-08-18 09:21:14","updated_at":"2020-08-18 09:21:14"},"sub_thumbnail":{"id":1558,"name":"960x960.jpg","path":"image\/18-08-2020\/eGY-5Gg-960x960.jpg","ext":".jpg","title":"960x960","alt":"960x960","size_width":"960","size_height":"960","folder_id":null,"size":251214,"created_at":"2020-08-18 09:21:14","updated_at":"2020-08-18 09:21:14"}}
  [POKIMOBILE] Giftcode Server Mới

  Sự kiện:

  Thời gian:19/08/2020 22/08/2020

  Phần thưởng:Mỗi tài khoản chỉ nhận được một lần duy nhất, nhận nữa sẽ báo giới hạn lần dùng

  nhận code