EVENT NẠP MỖI NGÀY NHẬN QUÀ NGON
17.08.2022

Muội gửi đến các Tiên Hữu thông tin về Event siêu đặc biệt mới, các Tiên Hữu tham khảo nhé!

TÍCH NẠP MỖI NGÀY - NHẬN QUÀ SIÊU HIẾM

TÍCH NẠP MỖI NGÀY - NHẬN QUÀ SIÊU HIẾM:

Thời gian Event: từ 0H01 17/08 - 23H59 19/08

Thời gian phát quà: từ 18/08 - 20/08

Trong thời gian hoạt động Nạp tích lũy vào game mỗi ngày đạt mốc tương ứng sẽ nhận được quà tất cả các mốc đã đạt được

Quà phát qua Thư ingame trong thời gian phát quà

- Nhận khiếu nại đến hết ngày 22/08, nếu hết thời gian khiếu nại sẽ không giải quyết các trường hợp liên quan đến event

- Quyết định của BQT là quyết định cuối cùng

QUÀ TÍCH NẠP NGÀY 17.08

5.000 KNB
Mảnh Chiến Kỵ - CaDiLac *100 Thần Thương Chi Linh *30 Hỗn Độn Chi Linh *50 Hồng Thạch Kinh Điển*20
10.000 KNB
Mảnh Chiến Kỵ - CaDiLac *500 Thần Thương Chi Linh *50 Hỗn Độn Chi Linh *70 Hồng Thạch Kinh Điển*30
30.000 KNB
Mảnh Chiến Kỵ - CaDiLac *1000 Thần Thương Chi Linh *70 Hỗn Độn Chi Linh *90 Hồng Thạch Kinh Điển*40
50.000 KNB
Mảnh Chiến Kỵ - CaDiLac *1800 Thần Thương Chi Linh *100 Hỗn Độn Chi Linh *120 Hồng Thạch Kinh Điển*50
80.000 KNB
Mảnh Chiến Kỵ - CaDiLac *2600 Thần Thương Chi Linh *150 Hỗn Độn Chi Linh *150 Hồng Thạch Kinh Điển*60
100.000 KNB ĐỎ - ĐẢN ĐAO
ĐỎ - HUY HIỆU TỬ THẦN
Hỗn Độn Chi Linh *350
Hồng Thạch Kinh Điển*100

QUÀ TÍCH NẠP NGÀY 18.08

5.000 KNB
Thần Binh - Trượng Hợp Kim *100 Thần Thương Chi Linh *30 Hỗn Độn Chi Linh *50 Hồng Thạch Kinh Điển*20
10.000 KNB
Thần Binh - Trượng Hợp Kim *300 Thần Thương Chi Linh *50 Hỗn Độn Chi Linh *70 Hồng Thạch Kinh Điển*30
30.000 KNB
Thần Binh - Trượng Hợp Kim *500 Thần Thương Chi Linh *70 Hỗn Độn Chi Linh *90 Hồng Thạch Kinh Điển*40
50.000 KNB
Thần Binh - Trượng Hợp Kim *1120 Thần Thương Chi Linh *100 Hỗn Độn Chi Linh *120 Hồng Thạch Kinh Điển*50
80.000 KNB
Thần Binh - Trượng Hợp Kim *2000 Thần Thương Chi Linh *150 Hỗn Độn Chi Linh *150 Hồng Thạch Kinh Điển*60
100.000 KNB ĐỎ - VAI RĂNG NANH
ĐỎ - MŨ VÔ TÌNH
Hỗn Độn Chi Linh *350
Hồng Thạch Kinh Điển*100

QUÀ TÍCH NẠP NGÀY 19.08

5.000 KNB
Cánh - Cơ Giới Đại Sư *100 Thần Thương Chi Linh *30 Hỗn Độn Chi Linh *50 Hồng Thạch Kinh Điển*20
10.000 KNB
Cánh - Cơ Giới Đại Sư *300 Thần Thương Chi Linh *50 Hỗn Độn Chi Linh *70 Hồng Thạch Kinh Điển*30
30.000 KNB
Cánh - Cơ Giới Đại Sư *500 Thần Thương Chi Linh *70 Hỗn Độn Chi Linh *90 Hồng Thạch Kinh Điển*40
50.000 KNB
Cánh - Cơ Giới Đại Sư *1120 Thần Thương Chi Linh *100 Hỗn Độn Chi Linh *120 Hồng Thạch Kinh Điển*50
80.000 KNB
Cánh - Cơ Giới Đại Sư *2000 Thần Thương Chi Linh *150 Hỗn Độn Chi Linh *150 Hồng Thạch Kinh Điển*60
100.000 KNB ĐỎ - LÔI ĐÌNH NỘ
ĐỎ - SỌ BÍ PHÁP
Hỗn Độn Chi Linh *350
Hồng Thạch Kinh Điển*100

image001

image003

image005

image007

image009

image011

Chúc các Tiên Hữu có thời gian vui vẻ trong Tiên Chiến!