EVENT NẠP MỖI NGÀY NHẬN QUÀ NGON
13.09.2023

Muội gửi đến các Tiên Hữu thông tin về Event siêu đặc biệt mới, các Tiên Hữu tham khảo nhé!

TÍCH NẠP MỖI NGÀY - NHẬN QUÀ SIÊU HIẾM

TÍCH NẠP MỖI NGÀY - NHẬN QUÀ SIÊU HIẾM:

Thời gian Event: từ 0H01 13/09 - 23H59 16/09

Thời gian phát quà: từ 14/09 - 18/09

Trong thời gian hoạt động Nạp tích lũy vào game mỗi ngày đạt mốc tương ứng sẽ nhận được quà tất cả các mốc đã đạt được

Quà phát qua Thư ingame trong thời gian phát quà

Lưu Ý:

- Đối với mốc 200K và 500K VNĐ, người chơi được chọn 1 trong 2 vật phẩm trong danh sách

- Để chọn vật phẩm, người chơi vui lòng inbox về fanpage trước 23h59' ngày 16/09

- Nếu người chơi không gửi yêu cầu, BĐH sẽ mặc định phát vật phẩm đầu tiên trong danh sách trên

- Nhận khiếu nại đến hết ngày 18/09, nếu hết thời gian khiếu nại sẽ không giải quyết các trường hợp liên quan đến event

- Quyết định của BQT là quyết định cuối cùng

QUÀ TÍCH NẠP NGÀY 13.09

200.000Đ
Thần Cách Hỗn Độn-Cam*1
Hoặc Bồ Tát Phật Châu*1
Thần Thạch Hồng Mông *20Thần Long Bảo Ấn - Giao LongNgũ Thể Thánh Thạch*1
500.000Đ
Thần Cách Bàn Cổ-Cam*1
Hoặc Bồ Tát Phật Châu*2
Thần Thạch Hồng Mông *50Thần Long Bảo Ấn - Giao LongNgũ Thể Thánh Thạch*2
1.000.000ĐThần Cách Nữ Oa-Cam*1Thần Thạch Hồng Mông *100Thần Long Bảo Ấn - Cuồng LongNgũ Thể Thánh Thạch*3
2.000.000ĐThần Cách Phục Hy-Cam*1Thần Thạch Hồng Mông *200Thần Long Bảo Ấn - Chân LongNgũ Thể Thánh Thạch*4
3.000.000ĐThần Cách Hoàng Đế-Cam*1Thần Thạch Hồng Mông *300Thần Long Bảo Ấn - Long VươngNgũ Thể Thánh Thạch*5

QUÀ TÍCH NẠP NGÀY 14.09

200.000ĐThần Cách Hỗn Độn-Cam*1
Hoặc Bồ Tát Phật Châu*1
Thần Thạch Hồng Mông *20Thần Long Bảo Ấn - Giao LongLục Tự Chân Kinh*1
500.000ĐThần Cách Bàn Cổ-Cam*1
Hoặc Bồ Tát Phật Châu*2
Thần Thạch Hồng Mông *50Thần Long Bảo Ấn - Giao LongLục Tự Chân Kinh*2
1.000.000ĐThần Cách Nữ Oa-Cam*1Thần Thạch Hồng Mông *100Thần Long Bảo Ấn - Cuồng LongLục Tự Chân Kinh*3
2.000.000ĐThần Cách Phục Hy-Cam*1Thần Thạch Hồng Mông *200Thần Long Bảo Ấn - Chân LongLục Tự Chân Kinh*4
3.000.000ĐThần Cách Hoàng Đế-Cam*1Thần Thạch Hồng Mông *300Thần Long Bảo Ấn - Long VươngLục Tự Chân Kinh*5

QUÀ TÍCH NẠP NGÀY 15.09

200.000Đ
Thần Cách Hỗn Độn-Cam*1
Hoặc Bồ Tát Phật Châu*1
Thần Thạch Hồng Mông *20Thần Long Bảo Ấn - Giao LongNgũ Thể Thánh Thạch*1
500.000ĐThần Cách Bàn Cổ-Cam*1
Hoặc Bồ Tát Phật Châu*2
Thần Thạch Hồng Mông *50Thần Long Bảo Ấn - Giao LongNgũ Thể Thánh Thạch*2
1.000.000ĐThần Cách Nữ Oa-Cam*1Thần Thạch Hồng Mông *100Thần Long Bảo Ấn - Cuồng LongNgũ Thể Thánh Thạch*3
2.000.000ĐThần Cách Phục Hy-Cam*1Thần Thạch Hồng Mông *200Thần Long Bảo Ấn - Chân LongNgũ Thể Thánh Thạch*4
3.000.000ĐThần Cách Hoàng Đế-Cam*1Thần Thạch Hồng Mông *300Thần Long Bảo Ấn - Long VươngNgũ Thể Thánh Thạch*5

QUÀ TÍCH NẠP NGÀY 16.09

200.000Đ
Thần Cách Hỗn Độn-Cam*1
Hoặc Bồ Tát Phật Châu*1
Thần Thạch Hồng Mông *20Thần Long Bảo Ấn - Giao LongLục Tự Chân Kinh*1
500.000ĐThần Cách Bàn Cổ-Cam*1
Hoặc Bồ Tát Phật Châu*2
Thần Thạch Hồng Mông *50Thần Long Bảo Ấn - Giao LongLục Tự Chân Kinh*2
1.000.000ĐThần Cách Nữ Oa-Cam*1Thần Thạch Hồng Mông *100Thần Long Bảo Ấn - Cuồng LongLục Tự Chân Kinh*3
2.000.000ĐThần Cách Phục Hy-Cam*1Thần Thạch Hồng Mông *200Thần Long Bảo Ấn - Chân LongLục Tự Chân Kinh*4
3.000.000ĐThần Cách Hoàng Đế-Cam*1Thần Thạch Hồng Mông *300Thần Long Bảo Ấn - Long VươngLục Tự Chân Kinh*5
Hình ảnh vật phẩm

Thần Cách Hoàng Đế

02

01

03

04

05

Chúc các Tiên Hữu có thời gian vui vẻ trong Tiên Chiến!